Nei til salg av Norge!

Tyskere kjøpte skogeiendommer i Trøndelag. Det er viktig å sikre nasjonalt eierskap til våre naturressurser.

I 2003 kjøpte finansmannen Ola Mæhle 1,35 mill. dekar skog fra Norske Skog. Kjøpet endte i en rettsak hvor Mæhle i 2009 ble tildelt 730 000 dekar skog til en pris av 88 mill. kr.            (Ca. 1 200 kr/dekar).

Høsten 2020 solgte Mæhle 591 000 dekar av det opprinnelige arealet til tyske LAM Landbruk. Pris antatt 500-550 millioner kroner (Finansavisen; 7. oktober 2020). Dette indikerer en pris opp mot 9 000 kr. pr. dekar. Den tyske investoren har med andre ord en betalingsvillighet som er langt høyere enn det vi vurderer som avkastningsverdi/bruksverdi.

Denne handelen var mulig fordi regjeringen 1. juli 2017 fjernet priskontrollen på rene skogeiendommer. Rene aksjeselskap er også unntatt samme priskontroll. Det er i dag prisregulering på gardsskoger.

Høyre forslår i sitt program til stortingsvalget 2021 å avvikle konsesjonsbestemmelsene på all norsk skog. Konsekvensene vil være at markedet skal få operere fritt.  Dette vil i enda større grad gjøre skogeiendommer til investeringsobjekt for utenlandske selskaper som har en betalingsvillighet som er langt høyere enn avkastningsverdien skal tilsi.

Dette er svært uheldig og vil gjøre det vanskeligere å sikre at norske ressurser forblir på norske hender.

Det er viktig å sikre at skog- og jordbrukseiendommer fortsetter å være næringsgrunnlag for norske bønder og skogbrukere, og ikke blir et spekulasjonsobjekt for norske og utenlandske investorer. Jord- og konsesjonsloven er viktige virkemidler for å sikre dette.

Dessverre gjelder denne problemstillingen mer en bare skog. Sterke utenlandske kapitalkrefter ønsker å investere mer i norske bedrifter, eiendommer og naturressurser. Vi ser det blant annet i spørsmål om utmark-, vindkraft- og fallrettigheter. Nasjonalt eierskap til naturressurser er viktig.

Risikoen ved utenlandske oppkjøp ble trukket fram av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da de la fram sin åpne trusselvurdering i februar 2021.