Ny riksvei 25 vil bli en stor utfordring for jordvernet

I forslag til ny Nasjonal Transport plan er det foreslått å bygge ny 4 felts motorvei (til erstatning for dagens Rv 25) mellom Hamar og Løten. Dette er en meget stor utfordring for jordvernet på Hedemarken, og i tillegg en trussel for all bebyggelse som ligger langs en eventuell trase. Behovet for ny 4 felts motorvei er dårlig dokumentert.

Sjelden har et forslag om ny 4 felts motorvei vært dårligere fundert og blitt fremmet uten mindre konsekvensutredninger.

Samferdselsminister Knut Aril Hareide får allerede kritikk for å utelate informasjon om hvor mye matjord som vil forsvinne med regjeringens nye transportplan, der jordvernet knapt er omtalt. Ny Rv 25 føyer seg inn i dette mønsteret.

For de som er lokalkjente er det lett å forutse at denne veitraseen vil by på store utfordringer allerede i planleggingsfasen. I tillegg til 4 felts motorvei, med tilhørende kryss, blir det sannsynligvis nødvendig å bygge tilførselsveier parallelt på begge sider av motorveien.  Dette for å fange opp trafikken som i dag går på lokale veier.

Tvers gjennom et av Norges beste matfat.

I tillegg vil mange boligeiendommer ble berørt.

Samme strekning ble sist vurdert på midten av 80-tallet. Planene fra den gang viste at dette er et meget krevende prosjekt. Før endelig beslutning om oppstart fattes, må det foreligge en grundig vurdering av det reelle behovet for investeringen, og mulighetene for alternative løsninger og traseer må vurderes.

I forslaget til Nasjonal Transportplan er full utbygging av Rv 4 fra Oslo til Mjøsbrua fjernet, det samme er elektrifisering av deler av Rørosbanen/Solørbanen med tilhørende tilsvinger for mer effektiv tømmertransport til Sverige. Men ny Rv. 25 lever fortsatt i framlagt forslag til NTP.

 

Det er all mulig grunn til å utfordre samferdselspolitikere i Innlandet til å gå løs på forslaget til NTP med nye øyne.