Rusten gård i Stange

Stor interesse etter Statsforvalterens avslag på konsesjon til Stange Almenning

Stange Almenning fikk i august 2020 konsesjon for erverv av Rusten gård i Stange kommune. På  eget initiativ vedtok Statsforvalteren å vurdere konsesjonen.
Begrunnelsen er at «Allmenningens formål med ervervet oppfyller ikke vilkårene i konsesjonsloven».

Etter mange reaksjoner i nærmiljøet, i tillegg til Statsforvalteren sitt vedtak, har Stange Allmenning besluttet ikke å anke vedtaket.
Det viser seg nå at det er meget stor interesse i markedet for å kjøpe Rusten. Stange Almenning har fått mange henvendelser, noen har allerede sett på eiendommen.

Dette kan reise mange interessante spørsmål.
Havner eiendommen nå på utenbygds hender? Konsesjonstaksten er satt til 8,4 millioner kroner. Hva er markedet villig til å betale og hva mener konsesjonsmyndigheten er riktig pris?

 

Bakgrunn:
Stange Allmenning ervervet Rusten Gård sommeren 2020. Gården er på 51 dekar dyrket mark og 934 dekar skog. På eiendommen er det også et tun med blant annet 2 boligenheter, låve og anneks.

Begrunnelsen fra Stange Allmenning for å kjøpe eiendommen er: «Kjøpet er et ledd i vår strategi for å opprettholde Stange Allmennings produktive skogsareal og langsiktige evne til styrke landbruket i Stange gjennom bruksrettsytelser». (Stange Allmenning på Facebook 4. juni 2020).

Stange formannskap ga Stange Allmenning konsesjon i august 2020. Bygdelista ba senere Statsforvalteren se på saken. 

Det er også flere privatpersoner og en budgiver som har henvendt seg til samme institusjon og hevdet at høyeste bud ikke ble akseptert (Hamar Arbeiderblad 12. januar 2021). Arild Olsen i Bygdelista har hevdet at Stange Almenning sitt erverv av Rusten gård kan være et tegn på «husmannsveldet kommer tilbake» og at «en allmenning skal ha andre oppgaver enn å konkurrere med sine egne bruksberettigede eiere.    

Statsforvalteren skrev i et brev til Stange Allmenning 8. september 2020 at «i tilfeller der en allmenning med sine økonomiske muskler byr på en gård, vil lokale gårdbrukere lett feies av banen»

Uansett utfall er det viktig at Statsforvalteren inntar en aktiv rolle i å praktisere Konsesjonsloven. Ikke minst for yngre bønder er det en utfordring at det noen ganger kommer aktører på banen som har bedre tilgang på kapital enn de har selv.